ผบ.ตร. เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1police1

ผบ.ตร. เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

เมื่อ (วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน ในการขับเคลื่อนระบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายบริหารงานให้กับ ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะสถานีตำรวจ จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน มุ่งเน้นเป้าหมายการปฏิบัติงาน “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล” โดยยึดถือค่านิยมร่วมกัน “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”

 

1police2     1police3

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย มีความสามัคคีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหน่วยงานที่กำหนดไว้ว่า “ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีความหวาดกลัวภัยน้อยลง มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง และสงบสุข”

 

1police4

โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการแบ่งลักษณะงานออกเป็น 6 งาน ดังนี้

1. งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2. งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

3. งานกฎหมายและคดี​โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

4. งานจเรตำรวจ โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติเป็นผู้กำกับ ดูแล และบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

5. งานบริหาร โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

6. งานสืบสวนสอบสวน โดยมอบหมายให้ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

1police5     1police6

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงมุ่งเน้นภารกิจตามเป้าหมายสำคัญ 6 ประการที่กำหนดไว้ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้

​​1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

​​2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

​​3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

​​4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

​​5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

​​6.การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

 

《☆ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ.สตช.☆》

 

1police7

1police8     1police9

1police10     1police11

Related posts