กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง และมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี้

– วันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

– วันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง ทรงทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ภายในงานมีกิจกรรม เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จบูรพกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ การแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในยามค่ำคืน (Night Museum) นิทรรศการและการเสวนาวิชาการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค กรุงรัตนโกสินทร์ ตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลาดอาหารไทย อาหารถิ่น กิจกรรมวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๕ แห่ง ที่เข้าร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ๑.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ๒.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ๓.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ๔.พิพิธบางลำพู และ ๕.มิวเซียมสยาม

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมี่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครและพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานใหม่และทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นวาระการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๔๒ ปี 

กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด

Related posts