“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”  จัด Fam Trip ท่องเที่ยววิถีชาวนาอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี  (ตอน 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัด Fam Trip เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กว่า 20 คน ร่วมเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาของจังหวัดสระบุรี “สืบสานวิถีชาวนา ท่องเที่ยววิถีพอเพียง ลาวเวียงและไทยวนเสาไห้ สระบุรี” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562

ดร.ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คุณวนิดา ดำรงค์ไชย กำนันตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วิถีชาวนากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสระบุรี” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรม Familiarization Trip กิจกรรมทดลองท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยววิถีชาวนาอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี นับเป็นการจัดครั้งแรกที่ได้ริเริ่มขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชาวนากลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสระบุรี และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนวิถีพอเพียง ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน

การจัด Fam Trip ครั้งนี้ ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จำนวนกว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานวิถีชาวนา ท่องเที่ยววิถีพอเพียง ลาวเวียงและไทยวนเสาไห้ สระบุรี” เพื่อร่วมสำรวจเส้นทางและยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ อาทิ หอชาวนา โคก นา ศัย วัดมะกรูด วัดตะเฆ่ ตลาดน้ำลาวเวียง วัดสมุหประดิษฐาราม กาดฮิมน้ำพระยาทด โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการนำคณะฯ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชาวนา ช่วงเช้าชมแปลงนาบ้านป้าเปี๊ยก หรือ ป้าบุญเลี้ยง รื่นมาลัย เกษตรกรต้นแบบที่นำศาสตร์พระราชามาปรับปรุงพื้นที่ตามแนวคิดโคก หนอง นา จากนั้นเดินทางชม หอชาวนา โคก นา ศัย ตำบลม่วงงาม ยุ้งข้าวแบบโบราณตามแบบการสร้างยุ้งของชาวลาวเวียง ภายในจัดแสดงอุปกรณ์การทำนาแบบดั้งเดิม และการแปรรูปข้าวพันธุ์เจ๊กเชยเสาไห้ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) โดยเชิญสมาชิกฯ เปลี่ยนชุดชาวนาเตรียมพร้อมเพื่อลงดำนาแบบวิถีลาวเวียง เพื่อเรียนรู้การปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ และชมบรรยากาศการปลูกข้าวบนเถียงนา

จากนั้นร่วมกิจกรรมทำขนมจีน และขนมตาลหอมกรุ่นจากข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ซึ่งเป็นอาหารการกินของชาวลาวเวียง รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวห่อของลาวเวียงแบบวิถีชาวนา

กิจกรรมในภาคบ่าย นำคณะจาก สทน. เรียนรู้การทำย่ามชาวนาแบบมัดย้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน เป็นของที่ระลึกแบบ DIY ได้ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายและลงมือทำด้วยตนเอง

จากนั้นเดินทางสู่ วัดมะกรูด เพื่อทำพิธีบวชป่าเป็นการอนุรักษ์ป่ายางนาที่นับวันจะหาชมได้ยาก คนลาวเวียงสระบุรีตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำป่าสักมีความผูกพันกับสายน้ำและธรรมชาติได้อาศัยเป็นที่พักพิงและพึ่งพามาโดยตลอด

และกิจกรรมที่สำคัญยามค่ำคืนนี้ คือ รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้านลาวเวียง โดยคณะจาก สทน. แต่งกายชุดไทยเข้ารับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดง และมีการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชาวนาลาวเวียงอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” โดยมีคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีมาร่วมเสวนา ดังรายนามต่อไปนี้ คุณรัศนญพร มโนศรีบุญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  คุณสุวรินทร์ พงศกร นายกสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี คุณนิสา สังข์ศร  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี  คุณสายชล พเยาว์น้อย ผู้ก่อตั้งบ้านไร่กาแฟ และ กรรมการชมรมลาวเวียงแห่งประเทศไทย คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และคุณชาติชาย โพธิปัดชา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

Related posts