สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562 ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage)  และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562  ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) และโครงการยกระดับธุร…

Read More

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย แถลงข่าว เปิดพื้นที่ให้คนมีไอเดีย ร่วมยกระดับประเทศไทย ไปกับโครงการ “GovTech Mission – ยกระดับประเทศไทย”

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย แถลงข่าว  เปิดพื้นที่ให้คนมีไอเดีย ร่วมยกระดับประเทศไทย  ไปกับโครงการ “GovTech Mission – ยกระดับประเทศไทย”

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย แถลงข่าว เปิดพื้นที่ให้คนมีไอเดีย ร่วมยกระดับประเทศไทย ไปกับโคร…

Read More

“DITP” และ “อายุน้อย100ล้าน” ปั้นฝัน SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ความสาเร็จในตลาดโลก ผ่าน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่ งเสริมการค้าของ DITP ผ่านรายการอายุน้อย100ล้าน”

“DITP” และ “อายุน้อย100ล้าน” ปั้นฝัน SMEs ไทย  ก้าวไกลสู่ความสาเร็จในตลาดโลก ผ่าน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่ งเสริมการค้าของ DITP ผ่านรายการอายุน้อย100ล้าน”

“DITP” และ “อายุน้อย100ล้าน” ปั้นฝัน SMEs ไทยก้าวไกลสู่ความสาเร็จในตลาดโลกผ่าน “โครงการประ…

Read More