สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ส่งมอบยานสำรวจใต้น้ำ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) ระหว่าง สทป. และ กฟผ.

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในการส่งมอบยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) ให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายสมบูรณ์  ดำรงสุสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ กฟผ. เป็นผู้แทน รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ Hydro-floating Solar Hybrid โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

สำหรับยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) ลำนี้ เดิม กฟผ. ได้จัดซื้อมาจากต่างประเทศ และมีการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 16 ปี ส่งผลให้เกิดการชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถควบคุมยานและแสดงภาพจากกล้องบนยานได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง สทป. และ กฟผ. ขึ้น  เพื่อให้ สทป. ได้ดำเนินการซ่อมและเสริมศักยภาพยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) โดยใช้ขีดความสามารถและองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางทหารภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ซึ่งนอกจากจะวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยผู้ใช้ด้านความมั่นคงแล้ว สทป. ยังมีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุง ซ่อมคืนสภาพหุ่นยนต์และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่ง สทป. ได้นำขีดความสามารถและองค์ความรู้ดังกล่าวมาดำเนินการซ่อมและเพิ่มศักยภาพให้กับยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) ของ กฟผ. จนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

นับเป็นโอกาสที่ดีของ สทป. ในการขยายผล ต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use Technology) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภารกิจด้านความมั่นคงทางทหารและในกิจการภาคพลเรือน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม

โดยการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตยานสำรวจใต้น้ำใช้เองภายในประเทศได้ในอนาคต ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องมือ/อุปกรณ์ จากต่างประเทศ และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต

Related posts