‘หมอตี๋’ ชวนผู้บริหาร 6 กระทรวงเมืองระยองเล่นอิสระ เป็นต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เติบโตเต็มศักยภาพ

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย โดยมีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จังหวัดระยอง

          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ระดับพื้นจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศ เพื่ออนาคตเด็กปฐมวัยระยอง มีพัฒนาการสมวัยอย่างเต็มศักยภาพ IQ , EQ , EF ดี มีความสุข และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาในพื้นที่ตนเอง เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน เป็นช่วงเวลาที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป

          “สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) เน้น Development and Play เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  ด้วย 9 กิจกรรมทางกาย 9 มุมเล่นอิสระ และการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย (DSPM) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับพื้นที่จังหวัดระยอง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

          ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเล่นที่ดีจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ สังคม มีวินัย มีการวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การปรับตัว และพัฒนาการทางอารมณ์ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยมี 4 องค์ประกอบหลักสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ได้แก่

               1) พื้นที่เล่น (Space) ต้องสอดรับกับบริบทแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่ปลอดภัย และสามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา

               2) ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ดำเนินการผ่านพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน

               3) กระบวนการเล่น (Play process) เน้นการเล่นที่อิสระ ครอบครัวมีส่วนร่วม และเป็นการเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพทางกาย การเจริญเติบโต เช่น วิ่ง กระโดด ขว้าง ปีนป่าย วิ่งเปี้ยว วิ่งเก็บของ และ

              4) หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

Related posts