รมว.ดีอีเอส’ลงนามแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ‘ปรพล อดิเรกสาร’ ร่วมด้วย 1 ใน 7

              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย

1.นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ที่ปรึกษา

2.นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ที่ปรึกษา

3.นายเทอดพงษ์ หงส์หิรัญเรือง ที่ปรึกษา

4.นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษา

5.นายพสุ แก้วปลั่ง ที่ปรึกษา

6.นายมงคล นฤนาทดำรงค์ ที่ปรึกษา

7.นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ที่ปรึกษา

โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

              สำหรับนายปรพล อดิเรกสาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จังหวัดสระแก้ว และ เคยเป็นอดีต ส.ส.สระบุรี พร้อม ด้วย นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายมงคล นฤนาถดำรงค์ อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เเละ

นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ หลานชายอดีตรองนายกฯ สุวิทย์  คุณกิตติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม .

Related posts