พิธีเปิด “ตลาดต้องชม ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์” อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิด “ตลาดต้องชม ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์” อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดมี คุณอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแเข็งให้กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพิ่มกำลังซื้อขายในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาด และสร้างความสมดุล ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

tarad1     tarad2

โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ใช้ “ตลาดชุมชน” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิต เป็นช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับตลาดชุมชนให้เป็น “ตลาดต้องชม” ที่จำหน่ายสินค้าของชุมชนในราคาที่เป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการและจับจ่ายสินค้าของท้องถิ่น ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับมาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ มีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางมาง่ายและสะดวก และที่สำคัญสินค้าที่จำหน่ายในตลาดมีความหลากหลาย ทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาล อาหาร ขนมพื้นบ้านที่มีรสชาตดี ของฝาก และยังมีจุดบริการล่องเรือฟรีเพื่อไปไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะเกร็ด ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้อาหารปลาธรรมชาติ และทำบุญสะเคราะห์ต่างๆ อีกมากมาย  อีกทั้งเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้คนในชุมชนได้หารายได้เสริม ในวันหยุด รวมทั้งขอชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตลาด และรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างหลงใหล

tarad3

                            ในการนี้ ผมขอขอบคุณจังหวัดนนทบุรี กรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลอ้อมเกร็ดและผู้ค้าในตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการฯ นี้ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้

ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ของดีขึ้นชื่อ มีทั้ง ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารคาว ขนมหวาน ในบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำเจ้าพระยา รับประทานอาหารอร่อยและนั่งเล่นพักผ่อน  เปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นตลาดริมน้ำในเขตวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การเดินทางก็มาได้สะดวก ไม่ว่าจะมาทางรถหรือทางเรือ

นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ ได้กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชน เป็นช่องทางให้กับเกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานรากของประเทศในอนาคต และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เป้าหมาย 231 แห่ง ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นตัว

tarad4     tarad5

tarad6     tarad7

Related posts