พิธีมอบเกียรติคุณวิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย”ประจำปีพุทธศักราช 2562

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0001

 

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0013

      %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0014    %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0015

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานพิธีมอบเกียรติคุณวิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย”ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) มอบรางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นการยกย่องวิทยฐานะการเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” แก่บุคคลในสาขาต่าง ๆ ซึ่งลักษณะของโล่ห์รางวัล เปรียบเหมือนหัตถ์พระพุทธเจ้าทรงถือดอกบัว เปรียบได้กับความร่มเย็น ทรงคุณค่า มีความเมตตาธรรม เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า น่ายกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดี โดยแบ่งแยกออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1.ด้านสาขา ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

2.ด้านสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น

3.ด้านสาขา การทหารและความมั่นคง

4.ด้านสาขา ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น

5.ด้านสาขา การศึกษาดีเด่น

6.ด้านสาขา การปกครองท้องถิ่นดีเด่น

7.ด้านสาขา การกีฬาดีเด่น

8.ด้านสาขา การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น

9.ด้านสาขา บริหารธุรกิจดีเด่น

10.ด้านสาขา อุตสาหกรรมดีเด่น

11.ด้านสาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น

12.ด้านสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

13.ด้านสาขา องค์กรสาธารณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

14.ด้านสาขา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น

15.ด้านสาขา ภูมิปัญญาไทยดีเด่น

16.ด้านสาขา ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น

17.ด้านสาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น

18.ด้านสาขา การประชาสัมพันธ์ดีเด่น

19.ด้านสาขา การแสดงและการละครดีเด่น

 

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0003 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0004 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0005 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0006 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0007 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0008 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0009 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0010 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0011 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0002 %e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2_190317_0012

Related posts