พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน พิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

23658607

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน 

พิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี พระขนิษฐา หม่อมหลวงสราลี กิติยากร  ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

การออกบวชของ คุณน้ำผึ้ง (ม.ล.สราลี กิติยากร) ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุก ๆ พระองค์ และเป็นการทดแทนบุญคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงมีความเมตตากรุณาแก่หม่อมหลวงสราลีในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา หม่อมหลวงสราลีมีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก ๆ คน รวมถึงตัวเอง เพื่อให้มีจิตใจที่ผ่องใส และรู้แจ้งเห็นธรรม

โดยมีพระญาติ พระสหาย ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

23658565     23658566

23667526

23658650     23658655

23658608

23658649     23658653     23658648

23666765

23666721     23666766

23666751

23666781     23666782

23666750     23658541     23666785

23666787

 

Related posts