สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์  โอกาสนี้พระราชทานโล่และเข็ม แก่ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ

จากนั้นที่ประชุม กราบบังคมทูลถวายความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ ซึ่งมีภารกิจหลัก รู้เรื่องหัวใจเพื่อป้องกัน รักษาโรคหัวใจให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ ให้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  ในการนี้ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เฝ้าฯ รับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

 

6241

6244     6245

6242     6243

 

 

 

Related posts