นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปาฐกถาพิเศษ ฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง พร้อมจัดเสวนาวิชาการ BCG Model และการประกวดโครงงานระดับมัธยม-อาชีวะ ชิงทุนการศึกษากว่า 3 หมื่นบาท

               เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ “The 50th Anniversary of the Faculty of Science; the Interdisciplinary and Generations Interweaving Wisdom” ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย BCG เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ แบ่งปันแนวคิด และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัย

               งานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก Sir Richard John Roberts นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (Nobel Prize in Physiology or Medicine) ผู้ค้นพบอินทรอนในสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงและกลไกการตัดแต่งอาร์เอ็นเอ มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Spreading Peace Through Science and Commerce in Emerging Economies”

               ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการจากนักวิจัยระดับนานาชาติในประเด็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย BCG Model ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน และ รศ.ดร.ธัชชัย ปุษยะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.วิชิน สืบปาละ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ

               นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 3 หมื่นบาท พร้อมรับเกียรติบัตรจาก Sir Richard John Roberts นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล

               การจัดโครงการฯ นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเจ้าของรางวัลโนเบลมาร่วมบรรยาย เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ครบ 50 ปี และเป็นความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ของไทยสู่ระดับสากล ตลดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่นำเสนอผลงานการวิจัยและต่อยอดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/yv1FTZSnCv5h34x86 และผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ สามารถสมัครร่วมการประกวดได้ที่ https://shorturl.asia/od7r5 หรือสามารถสแกน QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

               รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ รศ.ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์: 095-642-8620;  E-mail: boonek@ru.ac.th

Related posts