ม.เกริก จัดประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสครบรอบ 71 ปี หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ” หวัง กระตุ้นให้เยาวชนไทย รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร

                ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธี ประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ” ณ มหาวิทยาลัยเกริก

               โดยมีการจัดพิธีเปิดหอประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก

               เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทย ได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารด้วยภาษาพูดที่งดงามสละสลวย สร้างภาวะผู้นำที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมหาวิทยาลัยเกริกจึงมีการจัดประกวดสุนทรพจน์ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอาหรับ มีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดจำนวน 126 โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมประกวดทั้ง 4 ภาษา จำนวน 195 คน

               ศ.ดร.นพ.กระแส  กล่าวว่า “ผมรู้สึกชื่นชมผลงานที่เกิดจากความสามารถของนักเรียนจากทุกภูมิภาคที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประกวดสุนทรพจน์ เรามีความเชื่อมั่นกันแน่นอนว่า เด็กไทยมีความสามารถในตัวเอง มีการเรียนรู้ จินตนาการ และมีพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ และเด็กยิ่งได้รับการศึกษาอบรม ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากครอบครัว สถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสังคมมากเพียงใด ก็ยิ่งจะทำให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความรู้ความสามารถมากขึ้นมากเพียงนั้น เป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์จรรโลงสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า สืบต่อไป”

               สำหรับการตัดสินรางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเวอร์จีเนีย โอลิเวอร์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวนาตาลี ทับสุข จากโรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นาวสาวเพชรลดา กาญจนรัตกุล จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

               รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวศรัญญ่า บุริมาตร์ จากโรงเรียนบัวขาว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่นางสาวปรียานุช มณีโชติ จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี

               รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจารวี แซ่หลี่ จากโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวเจนจิรา เนืองนิตย์ จากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวจิดาภา วงศ์เกษม จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

               รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวสุรอยา เทียนรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ นางสาวกมลชนก เจียมประชา โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอาริสา เจ๊ะบ้าย โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

               ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้ร่วมงานต่างเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทุกคนที่ร่วมแสดงความสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ต่างแสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอย่างยอดเยี่ยมจนความสำเร็จได้รับรางวัล ซึ่งนับว่าเป็นการปูทางในการต่อสู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

Related posts