สสว. แถลงผลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีแถลงผลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร SME ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ  ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นนอกจากนี้ ภายในงานยังพบกับการชี้แจงทิศทางการทำงานของ SME Coach 2566 การเสวนา “ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2565” โดยผู้ประกอบการต้นแบบ และที่ปรึกษาโครงการ พร้อม แนะนำการระบบ SME Coach ที่มุ่งมั่นพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถรับมือกับปัญหาทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน พร้อมกับสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงหรือใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองหากมีความพร้อม

Related posts