“พรรคเสมอภาค” เปิดตัวที่ทำการพรรคเตรียมพร้อมเลือกตั้งชูนโยบาย” โบนัสประชาชน” ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติ

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค ได้ร่วมกันทำบุญ และเปิดทำการพรรคเสมอภาค แห่งใหม่ ในย่านถนนศรีนครินทร์ 65 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ พร้อมกับ คณะกรรมการ บริการพรรค ได้ร่วมแถลงนโยบายพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทางการเมือง โดยนางรฎาวัญ กล่าวว่า การตั้งพรรคเสมอภาค ทางพรรค มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ โดยต้องการทำการเมืองภาคประชาชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรค และร่วมกันขับเคลื่อนพรรค ให้พรรคเสมอภาคเป็น “ฐานรากที่แท้จริงแห่งประชาธิปไตย” ขับเคลื่อนให้ทำการเมืองสะอาดดำเนินการต่อเนื่องขยายผลไปทุกเขตเลือกตั้ง สร้างวัฒนธรรมการเมืองสะอาด นำคนดีคนเก่ง ซื่อสัตย์ กตัญญู เข้าสู่การเมืองให้มากที่สุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยยึดความมั่นคงสามสถาบันหลักของชาติและนำนโยบายสำคัญ ที่สามารถพัฒนาประเทศไทยให้มีความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม อย่างมั่นคง และยั่งยืน

อย่างไรก็ตามในส่วนนโยบายพรรค ที่ทางพรรคเสมอภาค จะขับเคลื่อนเป็นนโยบายหลัก ที่สำคัญของพรรค เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคือ “โบนัสประชาชน” 2,000,000.00 บาท ยากดี มีจน ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ เพื่อเป็นสวัสดิ์การให้กับประชาชน ขณะเดียวกันยังจะมีการ ตั้งกองทุน AMC แห่งชาติ แก้ปัญหาถูกยึดทรัพย์สิน คืนความสุขประชาชน นโยบายการสนับสนุนผลักดันการส่งเสริม “คลองไทย” สร้างเศรษฐกิจไทย ให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ธนาคารน้ำใต้ดิน ความมั่นคงเรื่องน้ำ จบปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก การตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านละล้านยกระดับสตรีเป็นผู้ประกอบการ

นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ความมั่นคง ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ปลูก-แปรรูป-ส่งออก สมุนไพรไทย ตำรับยาแผนไทย “มรดกของชาติ” เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ หากได้เจ้ามาบริการประเทศ ตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้กว่าปีหละ 1ล้านล้านบาท

สำหรับนโยบายหลักของพรรคเสมอภาคอีกนโยบาย คือ เรื่องที่จะผลักดันให้ศาสนาพุทธ ศาสนาประจำชาติเพื่อ สร้าง“สังคมอุดมธรรม” ฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคม โดยจะมีการตั้ง “สภาธรรม” คุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตั้งกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และปลักดันให้มีการยกเว้นภาษีที่ดิน วัด เพื่อให้พระสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและ ทำหน้าที่ในการดูแลศาสนาและเผยแพร่ศาสนาอย่างเต็มที่ โดยจะมีการผลักดันให้แก้ไขกฎหมายให้พระสงฆ์และนักบวชใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วย ขณะเดียวกัน ก็จะมีสนับสนุนศาสนาอื่นๆ เพื่อสร้างสังคมเป็นคนดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทางสังคม ต่อไปด้วย และคิดว่าถ้าสังคมเป็นคนดีคิดดีสังคมก็ตะสามรถ อยู่ร่วมกันได้ทั้งหมด โดยคนไทยทุกวัย ทุกเพศ และข้ามเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ์ อยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ไม่เหลื่อมล้ำ ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

นางรฎาวัญ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติทางพรรค จะผลักด้นฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ฟื้นฟูบ่อกุ้งร้างเพาะเลี้ยง-แปรรูป-ส่งออกแก้ไขกฎหมาย การประมงทั้งระบบเพื่อ “คืนชีพประมงทางทะเล” เพื่อที่ฟื้นคืนรายได้เข้าประเทศให้ได้ในอนาคต โดยจากนี้ไปทางพรรคเสมอภาคพร้อมที่จะเดินหน้า ในการผลักดันนโยบายหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนโดย “จะไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น”

Related posts