สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ

สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้ประชุมหารือกับ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานกำลังพลกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้บรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยฯซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมาแล้ว 17 ปี ตามนโยบายของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) คือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ด้านการศึกษาอย่างชัดเจน สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ระบบการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฎิบัติจริงในสถานประกอบการ นักเรียนได้รับทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ บุตรข้าราชการตำรวจสามารถเข้าเรียนได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ส่วนกลาง , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาในความร่วมมือจังหวัดต่างๆ

นายวิเชียร เนียมน้อม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ทางด้าน พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กล่าวว่า สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลบุตรข้าราชการตำรวจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จากการประชุมหารือกันในครั้งนี้สำนักงานกำลังพลและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันเพื่อให้สิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจสำหรับการเรียนการสอนในปี2565 ต่อไป .

Related posts