ททท. จับมือ อบก. และ สทอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ    และการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

บ่ายวันนี้ (14 มิถุนายน 2564) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. และนางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทาง www.facebook.com/7GreensThailand และ www.facebook.com/sneakoutclub   ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบาย BCG นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน

 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผน BCG Model ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีแนวคิด Green Tourism การท่องเที่ยวสีเขียว 7 ประการ “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” สอดคล้องกับปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพสินค้าและบริการด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการทำบันทึกข้อตกลงลงความร่วมมือกับ อบก. และ สทอ. เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) อย่างเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือระหว่าง ททท. อบก. และ สทอ. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบาย BCG Model โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SIT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดปัญหามลภาวะในอากาศและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายสำคัญให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน

โดย ททท. จะสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวในหมู่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผลักดันกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า อบก. สนับสนุนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon)  ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 8 ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงควรตระหนักและร่วมกันจัดการกับปัญหาดังกล่าว และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกับการประกอบกิจการท่องเที่ยวควบคู่กันไปได้ ทั้งนี้ อบก. มีความยินดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย BCG และยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้วยบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จะสามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และชุมชน ให้มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมท่องเที่ยวนำไปสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ซึ่งจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายก สทอ. กล่าวว่า สทอ. ได้สร้างสรรค์สินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นประโยชน์และเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยถอดแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว 7 ประการหรือโครงการ 7 Greens ของ ททท. และนำองค์ความรู้จาก อบก. มาปรับกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)  โดยจัดทำต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวแบบปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Routes) จำนวน 5 เส้นทาง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 1. ปั่นสวน ปีนต้นไม้ อาบป่า สายชีวิตกลางแจ้ง เส้นทางปราจีนบุรี – นครนายก 2. ช้างอิ่มท้อง เราอิ่มใจ เดินทางไปชิมชาของพ่อ ณ ดอยปู่หมื่น เส้นทางเชียงใหม่ 3. เที่ยวใต้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เส้นทางภูเก็ต – พังงา 4. Glamping & Wellness เส้นทางกาญจนบุรี 5. เที่ยวอีสาน 3 แนว ถิ่นนคราธานี เส้นทางอุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินงานโครงการ Carbon Balance ร่วมกับ อบก. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ DASTA TCEB สกสว. บพข .และหอการค้าไทย เพื่อผลิต Carbon Neutral Tour Program / Carbon Neutral CBT Village / Carbon Neutral Tour Company และ Carbon Neutral Souvenir ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้การวัด ลด    กักเก็บ ชดเชยให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ทั้งสนับสนุนโครงการคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยผ่านตลาดคาร์บอนของ อบก. ให้เป็นกิจกรรม CSR คืนประโยชน์สู่สังคม  นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่มัคคุเทศก์และผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการสร้างความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และถือเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการขายสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วย

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/7greens และ Fanpage : 7greensThailand และ Fanpage องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน หรือ โทร. 1672 เพื่อนร่วมทาง

Related posts