พรหมชีวา หว่านปุ๋ยให้อาหารบำรุงข้าวในแปลงนาสาธิต เตรียมความพร้อม จัดหลักสูตรโครงการอบรม นวัตกรรมการเกษตรให้พี่น้องชาวนาและลูกหลาน เพื่อร่วมงานมีรายได้ที่มั่นคงในภูมิลำเนา กับ พรหมชีวา

วันนี้ 4 พ.ค.2564 เวลา 10.30 น. ที่แปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ บ้านคลองบางเลน หมู่12 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานที่ปรึกษา / ประธานบริหาร บริษัท พรหมชีวา จำกัด คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการบริษัท พรหมชีวา จำกัด คุณ ธนัช ศิระดุลยกร นักธุรกิจ / ที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของบริษัทพรหมชีวา คุณสมชาย แจ่มนิยม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่12 / ผู้ดูแลแปลงนาสาธิต ร่วมประชุมความคืบหน้าแปลงนาสาธิต และการเตรียมการจัดฝึกอบรมให้พี่น้องชาวนาได้มาเรียนรู้ แนวทางศาสตร์พระราชา พร้อม ปรึกษาวิธีการใส่วัสดุปรุงดิน และ อะมิโน สำหรับข้าว ซึ่งได้คุณ ธนัช ศิระดุลยกร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุปรุงดิน มาแนะนำให้ความรู้

โดยในวันนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้นำ วัสดุปรุงดิน และ อะมิโน สำหรับข้าว ตราข้าวใหม่ ปลามัน ที่ผลิตโดย บริษัท พรหมชีวา จำกัด มาทดลองใช้กับแปลงนาสาธิต เพราะด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลและราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาดร่วม50% เพื่อที่จะทดสอบความแข็งแรงและเติบโตของข้าวที่ปลูก นับว่าเป็นการลดต้นทุนให้ชาวนาอีกทางหนึ่ง

คุณ ธนัช ศิระดุลยกร ที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของบริษัทพรหมชีวา กล่าวว่า ในแปลงนาสาธิตแก่งนี้จะเป็นการปลูกข้าวที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิต เพราะส่วนใหญ่ชาวนาจะใช้สารเคมีในการบำรุงดินบำรุงต้นข้าว เนื่องด้วยมีส่วนผสมของสาร NPK เป็นชื่อเรียกย่อๆ ของปุ๋ยเคมี N คือไนโตรเจน P คือฟอสฟอรัส K คือโปรแตสเซียม แต่ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด จะเน้นการทำนาแปลงใหญ่แห่งนี้ให้เป็นข้าวปลอดภัยซึ่งไร้สารเคมีจากปุ๋ยทั่วไป จึงได้คิดค้น วิจัย พัฒนา ว่าการที่ข้าวจะเติบโตและแข็งแรงด้วยการใช้โปรตีน และเมื่อต้นข้าวย่อยโปรตีนแล้ว ต้องกลายเป็นกรดอะมิโนถึงจะใช้การได้ ซึ่งบริษัท พรหมชีวา จำกัด จึงได้วิจัยนำรำข้าวมาทำกรดอะมิโน รำข้าวปรกติจะมีโปรตีนอยู่ 14-16 % และได้มาทำวิจัยแปรรูปตามทฤษฏีให้เกิดโปรตีน 23% และมีกรด อะมิโน 20 ตัว เพื่อนำมาฉีดพืช ใช้เพียง 1 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่ง 1 ขวดลิตร สามารถใช้ฉีดข้าวได้ 4 ไร่ นอกจากนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ยังได้คิดค้นวัสดุปรับปรุงดิน ตราข้าวใหม่ปลามัน ซึ่งใช้ควบคู่กัน วัสดุปรับปรุงดิน ตราข้าวใหม่ ปลามัน เป็นสารปรุงดินที่ไม่เหมือนตามท้องตลาด เนื่องจากมีโปรตีน ร่วมกับกรดอะมิโน เมื่อหว่านลงในดินทำให้จุลินทรีย์ในดินเติบโตได้ดี  จะทำให้เกิดช่องว่างในดินทำให้อากาศและอ้อกซิเจนเข้าไปในดินได้มากขึ้น จะทำให้ไส้เดือนกลับมาอาศัยเจริญเติบโต โดยไส้เดือนเหล่านี้จะทำหน้าที่พรวนดินและให้ปุ๋ยจากมูลซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์

ด้านคุณสุขุม วงประสิทธิ กล่าวว่า วันนี้ ผู้บริหาร บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ลงมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการข้าวหอมคืนถิ่น เตือนใจไทย (อโยธยา) ที่แปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ บ้านคลองบางเลน จ.นครปฐม และร่วมปรึกษากับนักวิชาการ และ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการเตรียมการจัดฝึกอบรมให้พี่น้องชาวนาได้มาเรียนรู้ แนวทางศาสตร์พระราชา ที่แปลงสาธิตนาแปลงใหญ่แห่งนี้ ซึ่งในการอบรมจะเริ่มตั้งแต่ 1 การคำนวณต้นทุนการทำนาและการคาดการผลผลิต 2 การคาดการสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 3 เรื่องการเตรียมกำหนดการและระยะเวลา  4 เรื่องเตรียมดินก่อนทำนา 5 การเตรียมแปลงก่อนปลูก  6 การเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เช่นเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนเมล็ดพันธ์ข้าว  7 เตรียมพันธ์ข้าว 8 เตรียมการใส่ปุ๋ยการขึ้นน้ำ 9 การเตรียมการแก้ปัญหา เช่น การขาดน้ำ เพลี้ยะ แมลง และจะมาให้ความรู้เรื่องการตลาด หรือ Contack Farming เพื่อปลูกข้าวแล้วต้องขายออกไปให้ได้ราคาดี เป็นการพัฒนายกระดับพี่น้องชาวนาให้มั่นคง แก้ไขปัญหาความยากจน โดยบริษัท พรหมชีวา จำกัด จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนหลัก ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาสาธิต ให้ความรู้ และทุนในการเพิ่มศักยภาพให้พี่น้องชาวนา นอกจากนี้จะขอการสนับสนุนจากภาครัฐให้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่แปลงนาสาธิตแห่งนี้ สุดท้ายนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ขอส่งแรงใจให้พี่น้องชาวนา เกษตรกร ตลอดจนพี่น้องคนไทยทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็งร่วมผ่านพ้นวิกฤติการณ์โควิด19 ไปได้ด้วยดี และอัญเชิญขอบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ และพระบรมศานุวงศ์ ทุกพระองค์ช่วยปกป้องพี่น้องชาวไทยให้รอดพ้นจากวิกฤติไวรัสโควิด19 ทุกคนโดยเร็ว

คุณเตือนใจ ขันติยู กล่าวว่า ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้เตรียมการฝึกอบรม เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องหยอดข้าว เตือนใจไทย โดยการจะรับสมัครลูกหลานชาวนาที่ทำงานที่อื่นและตกงานกลับมาสู่ภูมิลำเนา ที่ต้องการมีงานทำที่มั่นคง ในการทำเกษตร ทำไร่ ทำนา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ความรู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพ เช่นการใช้เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย และมาร่วมงานกับบริษัท พรหมชีวา จำกัด เพื่อมีรายได้มีอาชีพ อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง

ล่าสุด วันที่ 5 พ.ค.2564 ที่แปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่  คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ในฐานะ ผู้จัดการแปลงนาสาธิต และ คุณสมชาย แจ่มนิยม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ซึ่งเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตรสาธิต ได้ทำการสั่งพ่นวัสดุปรุงดิน และ กรดอะมิโน ตราข้าวใหม่ ปลามัน ที่ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท พรหมชีวา จำกัด ทั่วแปลงนาสาธิตจำนวน 22 ไร่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเริ่มทำแปลงนาสาธิตแห่งนี้ที่ทำการใส่วัสดุปรุงดิน ปุ๋ย และ กรดอะมิโน

คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ในฐานะ ผู้จัดการแปลงนาสาธิต กล่าวว่า วันนี้ได้ช่วยคุณสมชาย แจ่มนิยม ในการควบคุมการพ่นวัสดุปรุงดินและพ่นกรดอะมิโน เพื่อเสริมคุณภาพของปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพในการในการช่วยต้นข้าวแตกกอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องรอดูการแตกกอของข้าวในอีกประมาณ 10-15 วัน จะเห็นภาพว่าต้นข้าวจะแข็งแรง ต้านทางโรค และแตกกอได้ผลประการใด ในอีกประมาณ 20 วันจะทำการใส่ปุ๋ย รวมถึงกรดอะมิโนอีกครั้ง โดยการทำแปลงนาสาธิตครั้งนี้จะทำการทดลองใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ซึ่งปรกติตามหลักวิชาการจะใส่ประมาณ 2 ครั้ง แต่เนื่องด้วยการปฏิบัติจริงนั้นควรใส่ 3 ครั้ง เพราะ 7-10 วันปุ๋ยและสารต่างๆก็จะหมดฤทธิ จึงจะทำการใส่ 3 ครั้งแต่ครั้งที่ 3 นั้นจะเป็นการโปรยเฉยๆ ไม่ต้องใช้เครื่องพ่น ตนเองคาดว่าภายใน 15 วัน ต้นข้าวในแปลงนาสาธิตจะเติบโตย่างแข็งแรงแตกกออย่างมีคุณภาพ

Related posts