เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โปรดให้ คณะแพทย์ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตรวจคัดกรองโควิด –๑๙ แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (วันวิสาขบูชา) ผมขอน้อมนำ มหาบุญ มหากุศล มาฝากครับ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

– เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

– เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

– กรรมการมหาเถระสมาคม

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)

– กรรมการมหาเถรสมาคม

– ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

มีเมตตาห่วงใยต่อปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงโปรดให้  ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย , รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผอ.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น พร้อมคณะฯ เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -๑๙) น้อมถวายแด่ ท่านสมเด็จเจ้าประคุณฯ และคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป รวมถึงคณะโยมผู้ดูแลวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาท่านฯ และครอบครัวได้มีความสุขสวัสดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พ้นจากภยันตรายทั้งปวงสมปรารถนา และเจริญในธรรมยิ่งขึ้นๆ ไป

ตลอดจนขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาด  ทุพภิกขภัย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และกำลังพลในสังกัด ตลอดจนกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้

กราบอนุโมทนาสาธุการในมหาบุญ มหากุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันมหามงคลในครั้งนี้ร่วมกันครับ 

            

Related posts