วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เชิญชวนร่วมจัดสร้างภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็นมรดกของคนไทย

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เชิญร่วมแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบทอด พระราชปณิธานและปรัชญาการทรงงานของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านจิตรกรรมฝาผนังโดยเป็นการนำ เรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดการทรงงาน 70 ปี จำนวน 65 ตอน ถ่ายทอดด้วยภาพเขียนแนวศิลปะร่วมสมัย ขนาด สูง 2.2 เมตร ยาว 50.23 เมตร เพื่อการเผยแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ พระราชปณิธานและปรัชญาการทรงของพระองค์ ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป ด้วย

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง ก่อตั้งขึ้นด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้ยึดหลัก ความประหยัด เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต เน้นให้สามารถเอื้อประโยชน์ ต่อชุมชน ดังนั้น การออกแบบวัดจึงมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่หรูหรา ซึ่งประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลา อเนกประสงค์ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระ หอระฆัง โรงครัว อาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบให้ปลูกพันธุ์ไม้ นานาชนิด ทั้งไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากในลักษณะป่าผสมผสาน เพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่ พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในส่วนของพระอุโบสถมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยโบราณกับ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์แห่งการใช้สอยเป็นสำคัญ

ต่อมาได้มีการจัดสร้างพระระเบียง ด้านข้างของพระอุโบสถออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ เผยแพร่พระราชปณิธานและปรัชญาการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ ถ่ายทอดด้วยศิลปะร่วมสมัย โดยนำแนวคิดจากพุทธรัตนสถาน พระอุโบสถในพระบรมมหาราชวัง ในการเล่าเรื่องแนวการเขียนเสมือนจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการวางแผนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยภาพ ทั้งหมดออกแบบสำหรับภายในพระระเบียง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นเรื่องราวของพระราชประวัติ โครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศตลอดระยะของการขึ้นครองราชย์ 70 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 65 ตอน ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมีขนาดความสูง 2.2 เมตร ความยาว 50.23 เมตร

การ ออกแบบเริ่มต้นจากพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น จากนั้นมอบหมายต่อให้นายมณเฑียร ชูเสือหึงและกลุ่ม จิตรกรผู้เชี่ยวชาญงานภาพจิตรกรรมฝาผนังดำเนินการ ปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนการออกแบบภาพร่าง จิตรกรรมต้นแบบ และเตรียมพร้อมขยายแบบเพื่อขึ้นโครงสร้างติดตั้ง วาด และลงสี โดยจิตรกรผู้ชำนาญการ การติดตั้งกรอบกระจกเพื่อป้องกันภาพเขียน รวมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระระเบียงและพระอุโบสถ โดยคาดการณ์จะเสร็จสิ้นในปีพุทธศกัราช 2564 ซึ่งการดำเนินการจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

 ดังนั้นวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการจัดสร้างภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ที่ถือเป็นมรดกของคนไทย เพื่อการเรียนรู้และนา ไปใช้ ประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตสืบไป ช่องทางการร่วมทำบุญ (ผ่าน ๓ ช่องทาง)

1. ตู้รับบริจาค โครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังฯ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

2. โอนเงินบริจาคทาง บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เลขที่บัญชี 059-8-14733-7

3. บริจาคผ่านระบบ E-Donation โดยสแกน QR code ที่


ส่งสลิปเพื่อเป็นหลักฐานที่ : Watpraram9donation@gmail.com ระบุ : กิจกรรมภาพเขียนจิตรกรรมฯ ติดต่อสอบถามข้อมูล Facebook : วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  Line@ : วัดพระราม ๙ ฯ

Related posts