มรภ.สวนสุนันทาเซ็นการีนาพัฒนา “การจัดการอีสปอร์ต”เปิดสอนแห่งแรกของประเทศไทย

มรภ.สวนสุนันทา จับมือ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร “การจัดการอีสปอร์ต” ที่เปิดสอนใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมคุณภาพรองรับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Director Sea Thailand บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนลงนามของทั้งสองฝ่าย

รศ.ดร.ฤาเดช เปิดเผยว่า ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดในการสำรวจพบว่า มีคนไทยเล่นเกมมากถึง 20 ล้านคน ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเล็งเห็นโอกาส ที่จะผลิตบุคลากรมารองรับอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่นี้ ด้วยการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการอีสปอร์ตขึ้น ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้เป็นรุ่นแรก

อนึ่งขณะนี้สาขาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS ในรอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ) ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.admission.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-160-1182 และแฟนเพจ (Facebook) สาขาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขณะที่ดร.ศรุต กล่าวว่า บริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา โดยจะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือช่วยประสานหน่วยงานอื่นให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต หรือธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาด้วย ทั้งนี้จะควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ อีกมากมาย และมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจะทำให้ หลักสูตรการจัดการอีสปอร์ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความแข็งแกร่ง ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

 

 

39624761

 เปิดหลักสูตรใหม่ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Director Sea Thailand บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย)จำกัด ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ บริษัท การีนา ออนไลน์(ประเทศไทย)จำกัด ที่ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์  มรภ.สวนสุนันทา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.

 

 

 

Related posts