เปิดแล้ว! “คณะเภสัชศาสตร์” สถาบัน “IESA” หลักสูตรแนวใหม่ผสานจิตวิญญาณ “Entrepreneur” ให้กับเภสัชกร ยกระดับบัณฑิตให้เป็นเภสัชกรที่กล้าคิด กล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการ

“เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยานุกุล” อธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (IESA) ประกาศเปิดการเรียนการสอน “คณะเภสัชศาสตร์” หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ระยะเวลาเรียน 6 ปี ที่สามารถเลือกเรียนควบปริญญาตรีและโทเพื่อรับวุฒิ เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) และ MBA (Master of Business Administration) ได้ในหลักสูตรเดียว และหลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบและรับรองสถาบันจากสภาเภสัชกรรมแล้ว

สำหรับสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (IESA) เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 ดำเนินการเรียนการสอน 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และบริหารจัดการ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศได้ ต่อมาในปี 2567 สถาบันฯ จึงได้รับการอนุมัติจากสภาเภสัชกรรมให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต บัณฑิตที่จบจาก IESA สามารถเข้าสอบและรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ตามปกติ

จุดเด่น “คณะเภสัชศาสตร์” IESA เภสัชกรที่มีจิตวิญญาณ “Entrepreneur”

เภสัชกร ดร. แสงสุข แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ IESA มีจุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ด้วยหลักสูตรที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณ “Entrepreneur” ให้กับเภสัชกร ทำให้เภสัชกรเป็น “Pharmapreneur” (Pharmacy + Entrepreneur) ในอนาคต ความเป็น Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบการ ไม่ได้หมายถึงการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการมีกรอบความคิด (mindset) ที่กล้าแสวงหาการพัฒนาสิ่งใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยยกระดับการประกอบอาชีพเภสัชกรรมได้และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตัวอย่างเช่น เภสัชกรที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลอาจเสนอความคิดเห็นเปลี่ยนระบบการจ่ายยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเภสัชกรที่เปิดธุรกิจร้านขายยา สามารถพัฒนาธุรกิจให้   โดดเด่นขึ้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของร้าน การจัดสรรยาเข้าสู่ร้าน หรือการบริการแบบใหม่ให้กับลูกค้า

ด้วยแนวคิดการสร้าง “Pharmapreneur” ทำให้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ IESA เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตลดลงเป็น 187 หน่วยกิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ของราชการและสภาเภสัชกรรม ทำให้ผู้เรียนมีเวลาที่มากขึ้นต่างจากหลักสูตรทางเภสัชศาสตร์โดยทั่วไปในปัจจุบัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วยังมีทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาทางบริหารธุรกิจที่ออกแบบให้บูรณาการกับทางเภสัชกรรมที่สามารถจะนำมาเทียบในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท “MBA” (Master of Business Administration) ซึ่งหลังการศึกษา นักศึกษาสามารถนำมาเทียบเพื่อรับวุฒิปริญญาพร้อมกัน 2 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภ.บ.) และ MBA เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งการเป็นเภสัชกรและเป็นผู้ประกอบการ

นอกจากจุดเด่นในการสร้างเภสัชกรที่เป็นผู้ประกอบการแล้ว หลักสูตรของ IESA ยังมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลักเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หน้างานจริงตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียน โดยหลักสูตรการเรียนการสอน 300 ชั่วโมงแรก จะมีการฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นผู้ช่วยเภสัชกร และหากผู้เรียนมีศักยภาพจะสามารถสมัครเป็นผู้ช่วยเภสัชกรตามสถานที่ทำงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานยา ร้านขายยา ได้ตั้งแต่ 1 ปีแรกหลังเข้าเรียนกับ IESA

สำหรับคุณสมบัติของผู้เรียนที่ IESA รับเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ คือ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (*หากเป็นแผนการเรียนอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ให้สอบถามเป็นกรณีไป) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.iesa.ac.th/admission/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-419-6021 / 061-419-6056

Related posts