“องค์การตลาด สาขาปากคลองตลาด จัดโครงการ “วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมสินค้าไทย”

                องค์การตลาด สาขาปากคลองตลาด ได้จัดโครงการ “วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมสินค้าไทย” โดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) /บริษัท ปากคลองตลาด (๒๕๕๒) จำกัด /ผู้อำนวยการเขตพระนคร และสถานีตำรวจนครบาล เขตพระราชวัง โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ “วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมสินค้าไทย” โดยเล็งเห็นที่จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัดและเห็นความสำคัญการสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน ตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้สินค้า OTOP สามารถปรับตัวได้ทันยุคสมัยใหม่ สร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังได้เห็นถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุนการผลิตและการตลาด เพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการให้ค้าขายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                 ทั้งนี้ องค์การตลาดยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) เพื่อต่อยอดตลาดสะอาด ปราศจากโฟมให้เกิดมาตรฐานตลาด Go Green 6G ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาด และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน

               การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตลาดทั่วไป การใช้ภาชนะที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ และไม่ต้องเพิ่มขยะที่เป็นพิษในอาหาร องค์การตลาด มองเห็นความเจริญยั่งยืนอย่างถาวร จึงจัดงานเพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในตลาดที่อยู่ในความควบคุมขององค์การตลาด จะขยายออกไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ในวันนี้และในอนาคตอันกว้างไกลในภายภาคหน้าอย่างถาวรยั่งยืน.

Related posts