รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส พร้อมคณะ ได้รับเกียรติร่วมพิธีสำคัญของกองทัพอากาศ

               เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สมาคมเพื่อการการศึกษาทางไกลนำโดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล และ ผศ.ดร.สมัชญา พลชัย ประธานสมาพันธ์การศึกษาทางไกล พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ

               ในการนี้ มีท่านพลอากาศโท ศรัณย์  สมคะเณ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหาของกองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับคณะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

               สำหรับ พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ เป็นพิธีที่มีทำการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้แก่ข้าราชการหรือบุคคลพลเรือนที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ โดยบุคคลนั้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและได้ทำคุณประโยชน์ให้บังเกิดแก่ประเทศชาติ และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศโดยส่วนรวม สมควรได้รับประกาศนียบัตรและมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถปีกนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

Related posts