สภาอุตสากรรมท่องเที่ยว จัดประชุมยกร่างพระราชบัญญัติข้อบังคับ

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับ สภาอุตสากรรมท่องเที่ยว โดยมี นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์ ประธานอนุกรรมการยกร่างแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  คณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ดำเนินการประชุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สมาชิกทุกประเภท คณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ในการรับฟังความเห็นและลงมติร่าง แก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การกำหนดจำนวนรวมกันของกรมการประเภทเลือกตั้งและกรรมการประเภทแต่งตั้ง สัดส่วน กรรมการของสมาชิกแต่ละประเภท วิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา  และตำแหน่งอื่นๆ พ.ศ. 2546 และข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 รวมถึงได้นำร่องการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 แล้ว

ดังนั้นเพื่อให้การเสนอยกร่างเรื่องดังกล่าวเป็นฉันทามติที่แท้จริง ประธานฯ จึงใคร่ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและลงมติ โดยมีแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการจากทุกสมาคมที่เป็นสมาชิกสภาหรือนิติบุคคลด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ  ประธานสำนักงานสาขาจังหวัด(ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด) ประธานเขต และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและร่วมแสดงความเห็นและลงมติก่อนจะนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป  ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2567 ณ โรงแรมคิงพาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์ กทม.

Related posts