RATCH จับมือ GULF นำเข้า LNG ล็อตแรกสำเร็จ ป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง  นับเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่นำเข้า LNG ตามนโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ

               บริษั…

Read More

สภาอุตสากรรมท่องเที่ยว จัดประชุมยกร่างพระราชบัญญัติข้อบังคับ

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับ สภาอุตสากรรมท…

Read More