องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดเวทีระดมสมอง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Developme…

Read More