องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดเวทีระดมสมอง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Developme…

Read More

TBCSD เปิดเวทีระดมสมองเร่งหาทางออกปัญหา PM2.5

ระดมภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกประเด็น “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญ…

Read More