กนอ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together ณ สถานตากอากาศบางปู

               รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานในพิธี) ,ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ตลอดจนคณะผู้บริหาร กนอ. ผู้ร่วมพัฒนานิคมฯ ประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together ปลูก เพื่อ ลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ (สถานตากอากาศบางปู)

Related posts