กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่ายจัดงาน Thai Herbs in daily life 2022 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน
Thai Herbs in daily life 2022 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงานนี้ นอกจากจะได้ประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching) เพื่อขยาย
ช่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนขึ้นในประเทศ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และการ
บริโภคที่ถูกวิธี เน้นถึงความปลอดภัยและเห็นผล ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

หากผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่มแสดงงาน ติดต่อได้ที่ 02-149-5609 หรือ 063-2674154

Related posts