โรงพยาบาลนครธนร่วมดูแลสังคม ”ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แข็งแรงไปพร้อมกัน

กว่า 25 ปีที่ โรงพยาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่ 2 มุ่งมั่นในการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และศูนย์โรคเฉพาะทาง อีกทั้งได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมรองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ สมกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” (Humanized Healthcare) โดยได้รับความไว้วางใจในการดูแลรักษาจากผู้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลนครธนจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านการแพทย์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมุ่งมั่นพัฒนาสังคมโดยรอบเขตพื้นที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกัน

รศ.ญาณเดช ทองสิมา
ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการพัฒนาภารกิจเพื่อสังคม “ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” มาต่อเนื่องกว่า 40 ปี โดยมุ่งหวังให้เขตพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลที่จากแต่เดิมเป็นทุ่งนา จนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในทำเลสำคัญของย่านธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน โดยร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่โดยรอบมีสุขภาพอนามัยที่ดี ลดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ และรู้หลักการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อสุขภาพ การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะการป้องกันการแพร่ระบาด การกำจัดยุงลาย และล่าสุดกับการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ โดยเฉพาะการระบาดระลอก 2 ที่เริ่มจากคลัสเตอร์สมุทรสาครก่อนแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรสาคร รับหน้าที่สำคัญในการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งผู้ป่วย ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าเพื่อให้ผ่านพ้นกับวิกฤติในครั้งนี้ โดยเฉพาะการดูแลเชิงรุกและป้องกัน การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มในช่วงดังกล่าว เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลนครธนเล็งเห็นภารกิจหลักเพื่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเกิดปัญหาต่อสังคมแล้ว หากเราร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นลุล่วงส่งผลดีร่วมกัน

แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด – 19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศไทย เรายังคงต้องร่วมแรงร่วมมือช่วยเหลือกันต่อไปเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยโรงพยาบาลยังร่วมดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งรูปแบบเชิงรุกและป้องกัน รวมถึงการให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง อาทิ ข้อปฏิบัติตัวในการกักตัวเมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 รู้ทันภาวะลองโควิด-19 ที่ถึงแม้จะหายจากโรคแล้ว ก็ยังมีอาการอื่นๆตามมาได้ อาทิ ไข้สูง ไอ เจ็บหน้าอก ใจสั่น หอบเหนื่อย การรับรู้รสและกลิ่นลดลง เป็นต้น โดยอาการแสดงต่างๆจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยอาการแสดงอาจไม่เหมือนกันทุกคน ซึ่งหากได้รับความรู้ ข้อสังเกตที่ถูกต้องจะได้รีบป้องกัน และรักษาได้ทันการ นี้คือหนึ่งความตั้งใจในการร่วมดูแลสังคม ที่รพ.นครธนตระหนักให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรในเขตพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลได้ทั่วถึง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สังคมแข็งแรงไปพร้อมกัน

Quote #การดูแลรักษามาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นอกจากมุ่งหวังให้ผู้เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลด้วยเช่นกันที่เรามุ่งหวังให้สังคมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงไปพร้อมกัน

Related posts