วศ.เตรียมจับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร สร้างเครือข่ายการรับรองระบบงานในประเทศ แบบ Single platform

วศ.เตรียมจับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร สร้างเครือข่ายการรับรองระบบงานในประเทศ แบบ Single platform

    

        นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมบูรณาการหน่วยงานพันธมิตร ด้านการรับรองระบบงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการรับรองระบบงานในประเทศแบบเครือข่าย (Single platform) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนโดยนำระบบการรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้พัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้ ภายในพิธีลงนามดังกล่าวจะจัดกิจกรรมเสวนาความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงาน โดยผู้บริหารของทั้ง 4 หน่วยงาน อีกด้วย

สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.dss.go.th และ Facebook : www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 7000

Related posts