ททท.จับมือ Influencer ผุดโครงการ TAT Skill Factory หลักสูตรเสริมศักยภาพ ท่องเที่ยวไทยยุค New Normal 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ก้าวสู่ความปรกติใหม่ หรือ New Normal

การท่องเที่ยว ก็เช่นเดียวกันที่ต่างต้องปรับโฉมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสอดรับกับพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และด้วยจำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ รวมถึงรายได้สะสมจากการท่องเที่ยวนั้นหดตัวลง ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างต้องหยุดกิจการ ชะลอการลงทุน เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด และเพื่อเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนของตลาดท่องเที่ยวโลกเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย “TAT Skill Factory” ด้วยการสร้างองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวตามมาตรการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) (Up-Skill/Re-Skill) ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงอบรม/สัมมนาตามแนวคิด New Normal ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้รวบรวมหลักสูตร Soft Skill จำนวน 13 หลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจ ปูพื้นฐานทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม บรรยายโดย Influencer มากความสามารถที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และหลักสูตร Hard Skill จำนวน 15 หลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจ การลงทุน การตลาดดิจิทัล นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำ ไว้ในเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatskillfactory

พร้อมจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webinar จำนวน 10 ครั้ง และรูปแบบออฟไลน์ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ จะมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มการเรียนรู้ระดับต้น กลุ่มการเรียนรู้ระดับกลาง และกลุ่มการเรียนรู้ระดับสูง

สำหรับ Influencer มากความสามารถที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์ และความรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อาทิ เคน-นครินทร์ นวกิจไพบูลย์ คอลัมนิสต์ และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD , ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ดีเจประจำรายการคลับฟรายเดย์  ,  รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ ,  เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรรายการ Perspective และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  อดีตคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) , อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  , ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

โดย ททท. เชื่อว่าโครงการ TAT Skill Factory จะช่วยเติมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกระดับและในทุกพื้นที่แบบไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อยกระดับธุรกิจ และสร้างธุรกิจในสาขาของตนเองให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมโครงการ TAT Skill Factory หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatskillfactory

Related posts