สำนักงาน ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการ “Save Zone , No New Face” (YouthTubers) สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตของชาติ

 

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เผยความคืบหน้าของโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น Youth Tubers ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตามความถนัดและเรียนรู้การเป็นยูทูบเบอร์ผ่าน Booth Camp Online โดยมีกลุ่มเยาวชนผู้สนใจเข้าฝึกอบรมกว่า 800 คน และส่งคลิปสั้นเข้าประกวดจำนวน 234 ทีม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า

โครงการดังกล่าว มีกิจกรรม Booth Camp Online เพิ่มทักษะให้คนรุ่นใหม่โดยเหล่า Influencer ชื่อดัง ได้แก่ 1) น้าเน็ก (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) หัวข้อ เทคนิคการพูดและการสื่อสาร ผ่านทาง Social Media และเล่น Social Media อย่างไรให้ผู้ปกครองเข้าใจ 2) บี้ เดอะสกา (กฤษณ์ บุญญะรัง) หัวข้อ เทคนิคการพูด Content และระเบียบวินัยการเป็น Youtuber 3) เบ๊นซ์ อาปาเช่ (อัครเดช โยธาจันทร์) หัวข้อ เทคนิคการคิด Content และเทคนิคเตรียมตัวรับมือกับนักเลงคีย์บอร์ด 4) This Is Game หัวข้อ เทคนิคการเขียน Content ในเพจ และเทคนิคการทำรูปภาพ Cover Video ให้น่าสนใจ และ 5) NEX Studio หัวข้อ การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องมือถือ DSLR และเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ การใส่ภาพ และเสียง ซึ่งหลังจากได้มีการเรียนรู้ผ่าน Booth Camp Online ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ส่งผลงานเข้าประกวด และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกรอบแรกจำนวน 40 ทีม เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะเข้าสู่การเรียนรู้ถาม – ตอบ แบบตัวต่อตัวในคอร์สเรียนออนไลน์สุด Exclusive กับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ น้าเน็ก (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) บี้ เดอะสกา (กฤษณ์ บุญญะรัง) และ เบ๊นซ์ อาปาเช่ (อัครเดช โยธาจันทร์) โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1 กันยายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com  และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะรวบรวมเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ไว้ในช่องทางเพจออนไลน์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายเยาวชนโดยตรง และในปี 2564 ได้วางแนวทางดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นรูปธรรม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในทุกมิติ เพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ประการสำคัญพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุมาจากขาดความอบอุ่นในครอบครัว ไม่มีการใส่ใจดูแล ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง ไม่เข้าใจสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความต้องการตามวัย จนกลายเป็นความขัดแย้ง ไม่ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิดรอบข้าง มักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ไม่มีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ซึ่งหากมีความเข้าใจความคิด จิตใจ และความต้องการตามวัยของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติดจะลดลง ดังนั้น จึงขอให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และภาคเอกชน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ด้วยการช่วยกันดูและเอาใจใส่และสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพราะในท้ายสุดเขาเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

Related posts