ดย.พม.ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนต้นแบบ New Normal เตรียมพร้อมดูแลเด็ก

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) และสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย       ร่วมตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนต้นแบบ New Normal ที่สถานรับเลี้ยงเด็กคิโด้24 หรือ คิโด้เนอสเซอรี่ สาขารัชดา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีแนวโน้มจะได้รับการผ่อนปรนในระยะเวลาอันใกล้นี้

 นางสุภัชชา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ และคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก

การเตรียมพร้อมสำหรับเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ประกอบด้วย            

เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก  จะต้องกำหนดจุดคัดกรองและตรวจรับส่งเด็ก จัดเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยของเด็ก ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก 

นางณัฐสิณี กุลละวณิชย์ สถานรับเลี้ยงเด็กคิโด้ สาขารัชดา จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  พยายามรักษาการเว้นระยะ และรักษาสุขอนามัยควบคุมการฆ่าเชื้อระหว่างวันในแต่ละจุดให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ปกครอง  จะต้องให้ความร่วมมือ หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ  ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ตนเองและเด็ก  ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ  หมั่นสังเกตตนเอง เด็ก และบุคคลในครอบครัว หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรปรึกษาแพทย์ และแจ้งต่อสถานรับเลี้ยงเด็กทันที

กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดในการประเมินเพื่อออกใบอนุญาตให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กมาโดยตลอด ซึ่งจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก การนำมาตรการและคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก มาใช้ร่วมกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( Covid-19 ) นี้ จะช่วยลดความกังวลใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องกลับไปทำงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( Covid-19 ) นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

Related posts