กระทรวงมหาดไทย หนุนท้องถิ่นจ้างงาน-ส่งเสริมอาชีพ พี่น้อง ปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19

กระทรวงมหาดไทย หนุนท้องถิ่นจ้างงาน-ส่งเสริมอาชีพ พี่น้อง ปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (7 เมษายน 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้างงาน มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาและประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน รวมถึงพิจารณาใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 ที่เป็นรายจ่ายลงทุน โดยขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับแนวทางการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย การลดรายจ่าย โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดย อปท. สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ ช่วยลดต้นทุนของการทำเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์, เพิ่มรายได้ โดยจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือจ้างประชาชนเป็นการเร่งด่วน, ขยายโอกาส โดยการจัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร พืชสวน พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปการผลิตทางการเกษตร และกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กลุ่มอาชีพเพื่อการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น เป็นต้น

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถพิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2563 ในส่วนของรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 41,782,260,200 บาท โดยการขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่ามีโครงการใดบ้างที่มีการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากมีก็ขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

“การดำเนินการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขนานไปกับการออกมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 คือการเยียวยาและบรรเทาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องการจ้างงาน และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งท้องถิ่นทุกแห่งมีบทบาทโดยตรงในการบำรุงและส่งเสริม การประกอบอาชีพของราษฎร กระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอความร่วมมือให้ท้องถิ่น ประสานภาคเอกชน สถานประกอบการในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน รวมถึงให้ อปท. ใช้งบเฉพาะกิจในด้านการลงทุน กว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน” อธิบดี สถ. กล่าว

Related posts