กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ DEmark สร้างมาตรฐานยกระดับผลงานนักออกแบบไทย แสดงศักยภาพการออกแบบสู่สากล

         กรุงเทพมหานคร – 31 มีนาคม 2563 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี  2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็น เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

        นายสมเด็จ สุสมบูรณ์   อธิบดีที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ด้วยแนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก กรม ส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ   ให้สัมภาษณ์ว่านโยบายหลักด้านหนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คือการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทย  ขยายช่องทางการตลาดรวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ซึ่งการจัดโครงการคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2563  หรือรางวัล Design  Excellence  Award  2020 (DEmark)  เป็นโครงการที่กรมตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้มีโอกาสแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตอบสนองนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ใช้โอกาสนี้พัฒนาสินค้า พัฒนาผู้ประกอบการ  และเป็นการเตรียมความพร้อมเน้นสร้างความเข้มแข็งให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถทะยานก้าวกระโดด หลังจากที่เศรษฐกิจโลกผ่านพ้นวิกฤติ  และกลับมาฟิ้นตัวสู่สภาวะปกติ    ซึ่งในปีนี้นับว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13  โดยกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design  Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน DEmark และสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงยังให้ความร่วมมือด้าน อื่น ๆ เพื่อให้รางวัล DEmark ได้มาตรฐานสากล

        รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก โดยคาดหวังว่าจะมีผู้สมัครกว่า 600 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนมากกว่า 60 รายการ รางวัล DEmark ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก   

เพราะแนวโน้มของการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างรู้คุณค่ากำลังได้รับการใส่ใจมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจได้ก้าวข้ามสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน เป็นการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ  หัวใจสำคัญคือการกลับไปทำความเข้าใจการออกแบบและการทำงานของธรรมชาติ  ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบหมุนเวียนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด และไม่มีของเหลือใช้เกิดขึ้น การออกแบบหรือดีไซน์ จึงเปรียบเสมือนก้าวแรกที่เป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ Circular  Economy เพื่อการพัฒนาและนำไปใช้อย่างยั่งยืน ในปีนี้มีการพิจารณารางวัลใน  7 กลุ่ม คือ

  1.  กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)  
  2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)  
  3.  กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative  Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / Etc.
  4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances / Equipment / IOT / Etc. )
  5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
  6. กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
  7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Café/ Retail Shop/ Co- Working Space / Condominium Project) 

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50  ในการเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯเข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้งในเวลา 1 ปี)   ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล Demark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที โดยระหว่างปี 2551 – 2562 มีสินค้าได้รับรางวัล DEmark 821 รายการ ( ปี 2562 ได้รับรางวัล DEmark 72 รายการ)  มีสินค้าได้รับรางวัล G-Mark 449 รายการ (ปี 2562 ได้รับรางวัล G-Mark 21 รายการ) โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ความร่วมมือ Demark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมสินค้าและผลงานเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

โครงการ DEmark Award 2020 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.demarkaward.net 

Related posts