ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 9 ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่          1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง   2. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ
3. ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน                 4. ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว                                                 5. และ 6. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติด
และสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ                                                              7. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง
8. ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร                        9. เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น

อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 ราย
ด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

   พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด

จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป

Related posts