ม.เกษตร จับมือพันธมิตร  ชูเเนวคิด ” สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศาสตร์พระราชา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือพันธมิตร บริษัท ENPEO Consulting Co.,Ltd.  สานต่อโครงการศาสตร์พระราชา ต่อยอดนวัตกรรมนิสิตต้นเเบบสู่สากล รุ่น 1 ระยะ 2 โดย อาจารย์ จารุดา  รัชนี ณ อยุธยา รองคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายทางวิชาการ เเละ Workshop ในหัวข้อ  “Fostering creativity and Innovation”

 มุ่งเน้นมิติด้านความคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนเเละการวิจัย การเชื่อมเเนวคิดจากศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตามปณิธานที่ว่า  “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบสาย ดาราธรรม และ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรกิตติมศักดิ์จาก บริษัท ENPEO Consulting Co.,Ltd.  เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้กับนิสิตต้นแบบที่ได้รับเลือกจากโครงการพัฒนานิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา จำนวน 21 คน ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก 15 คน ดำเนินการอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ผลที่ได้จะช่วยให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ชุดเครื่องมือและเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างความคิดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงได้

Related posts