“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชูนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก) เร่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชูนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก)

เร่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน”

 

ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมด้านการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเลสุดชายแดนทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มีศักยภาพอันโดดเด่น สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ามาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยภาคตะวันตกได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี

 

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-3-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-2

 

        เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดเชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา โดยมีมูลค่าการส่งออกระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) จึงสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจการค้าเมียวดีและเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับมุกดาหารบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ในการดำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลายจากต่างประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี โดยมีแรงงานฝั่งเมียนมาพร้อมรองรับการพัฒนา

 

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-3

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่า และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ถือได้ว่ามีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการผ่านแดนไปยังประเทศในฝั่งทะเลอันดามันและเชื่อมไปยังประเทศอินเดียผ่านเส้นทางสายทวาย-กาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่จะเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ 4 ประเทศ คือ ท่าเรือทวายของเมียนมา – ท่าเรือแหลมฉบังของไทย-ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของเวียดนาม ตามโครงการความร่วมมือแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region Program: GMS) จากศักยภาพการเชื่อมโยงด้านตะวันตกระหว่างไทยกับเมียนมา จากจังหวัดกาญจนบุรี-ทวาย จะทำให้ภูมิภาคตะวันตกของไทยมีเส้นทางสายหลักที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันด้านการให้บริการ การค้า การลงทุนที่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มอาเซียนได้อย่างเหมาะสม และสร้างโอกาสใหม่ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเท

นอกจากศักยภาพด้านพื้นที่และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยภาคตะวันตก จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งทางด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Services:OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งประสานการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด่านศุลกากรและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนอีกด้วย

 

โอกาสมาแล้ว มาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย (Thailand Special Economic Zone) กันนะคะ

 

 

 

Related posts