รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ)

รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย”

PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) 

 

รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน & ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) พร้อมฟังการเสวนาในหัวข้อ “สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & Log book”  และ “ปฏิรูปการสร้างนวัตกรรมของ คนไทย 4.0 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยมี รศ. พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกรับเชิญอาทิ นายฐานันดร์ ไบรนางกูร ผอ.โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา, นางพัชรี  น้อยธิ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ครู คศ.4)  โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และ นางรังสิมา จันทะโชติ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

1book2

 

 

Related posts