องค์การสวนสัตว์ฯ กำชับ 6 สวนสัตว์ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

               องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กำหนดให้สวนสัตว์ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ดำเนินการตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Five Freedom ประกอบด้วย 1) อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) 2) อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) 3) อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain, injury, and disease) 4) อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) 5) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)

               ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กำกับดูแลสวนสัตว์ในความรับผิดชอบรวม 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 2) สวนสัตว์เชียงใหม่ 3) สวนสัตว์นครราชสีมา 4) สวนสัตว์สงขลา 5) สวนสัตว์อุบลราชธานี 6) สวนสัตว์ขอนแก่น

                ทั้งนี้ การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทุกแห่งจะดำเนินการในทุกมิติ ทุกช่วงเวลา เช่น มาตรการคลายร้อนในช่วงอากาศร้อน การให้อาหารในรูปแบบหวานเย็น การทำสปาให้สัตว์ด้วยละอองน้ำ การตรวจรักษาสุขภาพสัตว์เป็นประจำโดยสัตวแพทย์ การให้ปริมาณและคุณภาพอาหารอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการสัตว์ การเพิ่มอุณหภูมิและอุปกรณ์ป้องกันให้กับสัตว์ในหน้าหนาว การให้อาหารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมา เป็นต้น

                 โดยสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์จาก สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) และสมาคมสวนสัตว์และอควาเรี่ยมโลก (World Association for Zoos and Aquariums : WAZA) ซึ่งทั้ง 2 สมาคมจะมีการตรวจประเมินเป็นประจำในทุกๆปี

Related posts