ท่าน ฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำราชอาณาจักรไทย จัดงานวันวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งทึ่ 26  วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ อาคาร C asean ถ.รัชดาภิเษก

               วันวัฒนธรรมแห่งชาติกัมพูชาตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนานของประเทศ วันนี้มีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดแสดงแง่มุมที่หลากหลายของวัฒนธรรมกัมพูชา รวมถึงการแสดงดนตรี และการเต้นรำตามแบบฉบับ นิทรรศการศิลปะ เวิร์คช็อปทางวัฒนธรรม และพิธีการต่างๆ โดยเน้นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชา   จุดมุ่งหมายคือการปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจและความเป็นเจ้าของให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชายังคงเจริญรุ่งเรืองต่อตลอดไปเป็น วันวัฒนธรรมนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีในการนำเสนอประเพณี ศิลปะ และขนบธรรมเนียมอันหลากหลายซึ่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของกัมพูชา ความซาบซึ้งในวัฒนธรรมจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับผู้คนสู่ผู้คน

               วัตถุประสงค์ในการจัดงานกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของวัฒนธรรมกัมพูชา ทำความเข้าใจวัฒนธรรมกัมพูชาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความซาบซึ้งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับประชาคมระหว่างประเทศ

               เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวัฒนธรรมแห่งชาติกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะจัดการแสดงสดในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ C asean Ratchada มีแขกมีผู้มีเกียรตินานาชาติ ประชาชนกัมพูชา และประประชาชนไทยร่วมทั้งหมดประมาณ 300 ท่าน มีสถานทูตนานาชาติเข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 52 สถานทูต และมีท่านเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานทั้งหมด 24 ท่าน

ประธานในพิธี

ท่าน ฮุน  ซาเรีอน  เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำราชอาณาจักรไทย

Related posts