เคาะ! กรอบนโยบาย ‘การจัดการน้ำเชิงพื้นที่’ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ‘ผู้ใช้น้ำ’ เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม

               สช. จัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น “การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริห…

Read More

ผ่านแล้ว! กรอบนโยบายสาธารณะ พัฒนาประชากร ‘เกิด-โต’ อย่างมีคุณภาพ  ชงเข้าพิจารณาขั้นสุดท้ายในสมัชชาสุขภาพฯ

               สช.จั…

Read More