พว. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.…

Read More