สวส.จัดกิจกรรม ณ ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ชุมชนเก่าที่มีวิถีพึ่งพาตนเองและทิวทัศน์น่าท่องเที่ยว

               สำนัก…

Read More

สวส.มุ่งสร้างการรับรู้เรื่อง SE สู่สังคม ผ่านกิจกรรม “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ครั้งที่ 2

               วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนัก…

Read More