สวส.จัดกิจกรรม ณ ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ชุมชนเก่าที่มีวิถีพึ่งพาตนเองและทิวทัศน์น่าท่องเที่ยว

               สำนัก…

Read More