ชลบุรี-มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลือกพัทยาจัดสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษ “พัทยา เมืองอัจฉริยะ SMART CITY”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษ “พัทยา เมืองอัจฉริยะ SMART CITY” โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประธานเสวนา ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงาน ตลอดจนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นกิจกรรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เมืองพัทยา : ความท้าทายและนวัตกรรมทางการบริหารสู่การ เป็นเมืองอัจฉริยะ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะ”

จากแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้กำหนดบริเวณพื้นที่ที่สัมพันธ์กับระบบคมนาคมทางราง พลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) เป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่องดำเนินการความเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา เมืองพัทยา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษา ได้ร่วมมือกันเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ความเคลื่อนไหวที่สำคัญได้แก่ ศูนย์สั่งการและควบคุม (Command and Contro! Room) สำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนด้านจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านภัยพิบัติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจต่อความปลอดภัยของเมืองพัทยา สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้

สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ป่านกลาง โดยเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้เมืองพัทยาสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นเมืองที่มีการสร้างนวัตกรรม

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้จัดสัมมนาวิชาการดังกล่าวเพื่อประกอบการเรียนการศึกษาตามหลักสูตร และเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและแนวทางเมืองพัทยาต่อไป

Related posts