บัญชี จุฬาฯ จัดมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง“ The Most Powerful Brands of Thailand 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) เคลียร์คิวด่วนๆ ให้กับงานยิ่งใหญ่แห่งปี “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง”The Most Powerful Brands of Thailand 2022 ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ให้แก่ผู้บริหารสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ จากงานวิจัยที่มีตัวอย่างมากที่สุด ครอบคลุม 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “THE POWERFUL ECOSYSYSTEM FOR BRANDING” โดย รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ รศ.ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM และการอธิบายวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศ โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-11.00 น.ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Related posts