ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 12 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รอง ผอ.พอช. ได้มอบหมายให้ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช. พร้อม นายธาราศานต์ ทองฟัก ผช.ผอ.ภาคกรุงเทพฯ พอช. นางสาวหทัยรัตน์ แสงศรี ชำนาญการปฏิบัติการชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการอื่น ๆ  ประกอบไปด้วยผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

  ตามที่กรุงเทพมหานครมี คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2030 / 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 มีองค์ประกอบคณะกรรมการจำนวน 27 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการการจ่ายเงินสมทบและอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนพ.ศ. 2558

 วันนี้เป็นการประชุม เพื่อพิจารณากองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีสิทธิได้รับการสนับสนนุนเงินสมทบจากกรุงเทพมหานคร ในปี 2565 รอบที่ 3 จำนวน 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตทุ่งครุ เขตสายไหม เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย และรอบที่ 4 จำนวน 7 กองทุน ประกอบ กองทุนสวัสดิการบุมชนเขตบางบอน เขตราษฏร์บูรณะ เขตบางแค เขตบางซื่อ เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง เขตคลองสาน รวม ทั้งสิ้น 11 วงเงินสมทบ 7.2 ล้านบาท

  โดยในปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร มีกองทุนสวัสดิการชุมชน 42 กองทุน สมาชิก 52,000 คน ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564 สะสม 71 ครั้ง วงเงิน 27.4 ล้านบาท

Related posts